Ծառայություններ

իրավաբանական (փաստաբանական) ծառայություններ

անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն

քաղաքացիաիրավական, քրեաիրավական, աշխատանքային, վարչաիրավական ոլորտներում դատական ներկայացուցչություն

հայցադիմումների, դիմումների, բողեքների կազմում

իրավական փաստաթղթերի, գրությունների, հարցումների կազմում

պայմանագրերի կազմում

վարչական ակտերի բողոքարկում

աջակցություն պետական գրանցումներ իրականացնելիս

կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի մշակում

պետական և ոչ պետական մարմիններում ներկայացուցչության ապահովում:

1.  Գումարի բռնագանձման պահանջներ

2.  Սեփականության հետ կապված վեճեր

3.  Ապահովագրական խնդիրներ

4.  Պատվի և արժանապատվության պաշտպանության վեճեր

5.  Ժառանգություն

6.  Ամուսնաընտանեկան իրավահարաբերություններ

7.   Իրավաբանական անձանց հետ կապված կորպորատիվ  վեճեր

8.  Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատում

9.  Գումարի բռնագանձման պահանջներ

10.  Սեփականության հետ կապված վեճեր

11.  Ապահովագրական խնդիրներ

12.  Պատվի և արժանապատվության պաշտպանության վեճեր

13.  Ժառանգություն

14.  Ամուսնաընտանեկան իրավահարաբերություններ

15.  Իրավաբանական անձանց հետ կապված կորպորատիվ  վեճեր

16.  Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի   հաստատում

1.  Կասկածյալի և մեղադրյալի օրինական շահերը պաշտպանելը և ներկայացնելը նախաքննության մարմիններում և դատարանում

2.  Պաշտպանություն քրեական գործերով մինչդատական և դատական քննության փուլերում:

1. Միջամտող վարչական ակտը վերացնելը(անվավեր ճանաչելը )կամ

փոփոխելը

2.  Ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի

վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը)կամ փոփոխելը:

3.  Բարենպաստ վարչական ակտ ընդունել պարտավորեցնելը, ներառյալ`

որոշում կայացնելը

4.  Որոշակի գործողություններ կատարելը կամ վարչական ակտի

    ընդունմանն ուղղված գործողություններից ձեռնպահ մնալը,

   ներառյալ`պետական գրանցում կատարելը

5.  Վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը